22.12.2020
Pluss-Økonomi AS

Regelendringer fra 1. januar 2021

Skatt

Oversikt over alle skattesatser finner du her: Skattesatser 2021

Formuesskatt

Verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler mv. (herunder næringseiendom) økes fra 35 til 45 prosent fra og med inntektsåret 2021.

Det gjøres også endringer i regelverket som gjelder når formuesverdiene av bolig- og næringseiendom kreves nedsatt av skattyter på grunnlag av dokumentasjon på eiendommens omsetningsverdi. Hittil har det vært krav om et visst avvik mellom den sjablongfastsatte og dokumenterte verdien, for at sistnevnte kunne påberopes. I tillegg ble verdsettelsen noe høyere i slike tilfeller. Nå skal skattyter kunne kreve nedsettelse uavhengig av hvor stort avviket mellom sjablongmessig og dokumentert verdi er, og verdsettelsen skal være lik uansett. Endringen trer i kraft fra og med inntektsåret 2021.

Det innføres også en overgangsregel for skattytere som kan få for høye beregnede boligverdier etter kommunereformen. Denne endringen vil få virkning fra og med inntektsåret 2020.

Merverdiavgift

Videreføring av lav merverdiavgiftssats

Lav merverdiavgiftssats på 6 pst. videreføres til og med 30. juni 2021. Fra 1. juli 2021 er satsen 12 pst. 

Alternativ behandling – merverdiavgift

Unntaket i merverdiavgiftsloven for alternativ behandling avvikles. Dette innebærer avgiftsplikt på omsetning og formidling av alternativ behandling fra 1. januar 2021. Endringen får imidlertid ikke virkning for omsetning og formidling av osteopati og naprapati før 1. juli 2021, og for akupunktur fra 1. oktober 2021.

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling – merverdiavgiftsplikt

Det innføres merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet fra 1. januar 2021.

Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri

Det er vedtatt å åpne for at entreprenørene kan vente med å fakturere sine krav til arbeidet er fullført. Det vil gi en tilsvarende utsettelse av tidfestingen av merverdiavgift, og vil bidra til å redusere entreprenørenes likviditetsbelastning ved omtvistede krav.

 

For full oversikt og informasjon, se kildelink: https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/merverdiavgift/regelendringer-fra-1-januar-2021

finance, accountancy, savings